Nawigacja

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria" jest organizacj� zrzeszaj�ca g��wnie kobiety, ale cz�onkami jest te� kilku m�czyzn. Adres biura projektu:
"Godne �ycie"
ul. Jagiello�ska 4
35-025 Rzesz�w,I pi�tro
tel./fax 17/8534247, kom 668 987 828, skype stowarzyszenie.vic.toria, e-mail: victori@wp.pl

BIURO CZYNNE OD PONIEDZIA�KU DO PI�TKU W GODZ. 08.00 do 14.00

Konferencja 30.05.2012

W dniu 30.05.2012 odb�dzie si� konferencja podsumowuj�ca projekt "Godne �ycie" , w Urz�dzie Marsza�kowskim w Rzeszowie, w sali audytoryjnej w godz. od 09.00 do 14.00. Poni�ej przedstawiamy ramowy plan konferencji, z zastrze�eniem, �e mo�e on ulec zmianie.

Ramowy plan:

9:00-9:15 -Rejestracja Uczestnik�w/czek

9:15-10:00 -Przywitanie Go�ci, podsumowanie projektu, "Godne �ycie"- przemoc wzgl�dem kobiet a ich sytuacja na rynku pracy-koordynatorka Marzena Wilk

10:00-10:45 -Wczesne i p�ne skutki traumy zwi�zane z przemoc� w rodzinie - dyrektor SOWiK Stalowa Wola - Maria Dekert

10-45-11:00- Przerwa kawowa

11:00-11:45 - Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawc�w przemocy- dyrektor Centrum Profilaktyki i terapii uzale�nie�- dyrektor Centrum Profilaktyki i terapii uzale�nie� - Barbara �ukasik

11:45-12:30 - Znowelizowana ustawa o przeciwdzia�aniu przemocy/ Krajowy Program Przeciwdzia�ania Przemocy w Rodzinie - Ministerstwo Sprawiedliwo�ci- prokurator Andrzej Augustyniak

12:45-13:15 - Stereotypy p�ciowe i przemoc wobec kobiet - prezeska Fundacji Feminoteka - Joanna Piotrowska

13:15-14:00- Zako�czenie konferencji -pocz�stunek

Zmieniony (Wtorek, 15. Maj 2012 09:21)

 

W dniach 30 kwietnia 2012 do 4 maja 2012 godziny pracy biura ulegaj� zmianie ze wzgl�du na urlopy pracowniczek.

30.04.2012 ( poniedzia�ek) - od godz. 08.00 do 12.00

01.05.2012 ( wtorek)� biuro nieczynne

02.05.2012 ( �roda ) biuro nieczynne

03.05.2012 (czwartek) biuro nieczynne

04.05.2012 (pi�tek) od godz. 09.00 do 13.00

Zmieniony (Poniedziałek, 30. Kwiecień 2012 08:10)

 

Od 1 wrze�nia 2011 roku kolejnych 9 uczestniczek projektu rozpocz�o sta�e, kt�re mamy nadziej�, �e sko�cz� si� zatrudnieniem. Liczba sta�y zosta�a zwi�kszona o 3 miejsca w wyniku negocjacji bud�etowych z Wojew�dzkim Urz�dem Pracy w Rzeszowie. Sta�ystki b�d� kontynuowa�y sta�e do ko�ca lutego 2012 roku. Tak jak i poprzednia grupa wszystkie panie doje�d�aj�ce do swojego miejsca pracy b�d� mia�y mo�liwo�� otrzymania zwrotu za bilety na podstawie zakupionych bilet�w miesi�cznych. Uczestniczki sta�y otrzymuj� wynagrodzenie wyp�acane przez realizatora projektu czyli Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria'.

 

W wyniku negocjacji z Wojew�dzkim Urz�dem Pracy w Rzeszowie kolejna uczestniczka projektu mog�a rozpocz�� sta� u pracodawcy. Sta� rozpocz�� si� 1 lipca 2011 roku a zako�czy si� 31 grudnia 2011 roku. Sta� ten realizowany jest w handlu, na stanowisku sprzedawcy - telemarketera. Trzymamy kciuki!! mamy nadziej� na zatrudnienie uczestniczki naszego projektu.

Zmieniony (Sobota, 10. Grudzień 2011 17:22)

 

Godziny pracy biura w grudniu 2011

Informujemy, �e godziny pracy biura projektu si� nie zmieniaj� w miesi�cu grudniu 2011 roku.

Biuro b�dzie nieczynne w dniach 23 grudnia 2011 roku oraz w dniu 27 grudnia 2011 roku.

 

Od dnia 1 czerwca 2011 rozpocz�o si� kolejne dzia�anie projektowe zwi�zane z powrotem na rynek pracy. Uczestniczki projektu maj� do dyspozycji Po�redniczk� pracy, kt�ra zajmuje si� wyszukiwanie ofert pracy .� Jest� to dodatkowa mo�liwo�� powrotu na rynek pracy czy te� znalezieniom si� na nim po raz pierwszy. Te uczestniczki, kt�re nie b�d� odbywa�y sta�u b�d� mog�y skorzysta� z tej mo�liwo�ci.

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review